Algemene voorwaarden ECK Artwork

 

  1. Definities

1.1 Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. De opdrachtgever kan een natuurlijke- of

rechtspersoon zijn.

1.2 Opdrachtnemer: ECK Artwork, gevestigd te Arnhem. ECK Artwork levert goederen en

diensten aan bedrijven en particulieren.

1.3 Offerte: elke aanbieding van ECK Artwork die wordt gedaan, naar aanleiding van een verzoek

tot het uitvoeren van een opdracht.

1.4 Opdracht: de dienstverlening of het product dat door ECK Artwork wordt geleverd.

1.5 Schriftelijk: alle communicatie tussen ECK Artwork die betrekking heeft op de opdracht, zowel

elektronisch, via social media of anderszins.

1.6 Gebruik: het verveelvoudigen en/of openbaar maken conform de Auteurswet.

1.7 Overeenkomst: de afspraak of afspraken tussen ECK Artwork en opdrachtgever waarin

omschreven staat welke dienst ECK Artwork tegen welke vergoeding en onder welke

voorwaarden zal verrichten.

1.8 Vergoeding: het honorarium dat voor de opdracht is afgesproken. Deze kan bestaan uit een

vast bedrag, uurtarief, consultancy-fee, een licentievergoeding, al dan niet gerelateerd aan de

projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te komen vergoeding.

 

  1. Totstandkoming overeenkomst

2.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna: AV) zijn van toepassing op alle offertes en de

totstandkoming, inhoud en nakoming van alle tussen de opdrachtgever en ECK Artwork

gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze AV dienen schriftelijk te worden

overeengekomen.

2.2 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de opdrachtgever van het aanbod van

ECK Artwork inclusief deze AV. Aanvaarding gebeurt in principe schriftelijk. Indien dit niet

schriftelijk is gebeurd, maar opdrachtgever wel heeft ingestemd dat ECK Artwork begint met

de uitvoering van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en

zijn deze AV eveneens van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen zijn pas

bindend, nadat ECK Artwork deze schriftelijk heeft bevestigd.

2.3 Offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen na dagtekening geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigen door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden. Prijzen op offerte zijn aangegeven zowel exclusief als inclusief BTW.

Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, tenzij anders overeengekomen.

2.4 Opdrachtgever staat in voor de juist- en volledigheid van de door of namens haar aan ECK Artwork verstrekte gegevens waarop ECK Artwork de offerte baseert.

2.5 Het aanbod van de opdracht geeft zo helder mogelijk weer wat de omvang van de opdracht

betreft, de verwachte oplevertermijn, de gevraagde vergoeding en eventuele afwijkingen op

deze AV.

  1. De uitvoering van de overeenkomst

3.1 Na aanvaarding van het aanbod, wordt in overleg een (schatting van een) planning gemaakt voor de werkzaamheden die partijen zijn overeengekomen.

3.2 Indien nodig, zal ECK Artwork de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van

de werkzaamheden.

3.3 Als tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat de werkzaamheden afwijken van het

vooraf omschreven werk, dan wordt dit gezien als meerwerk en worden hierover nieuwe

afspraken gemaakt en een passende vergoeding afgesproken.

3.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van informatie,

gegevens of materialen die noodzakelijk zijn om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit

gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van ECK Artwork.

3.5 Een door ECK Artwork opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief,

tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3.6 Klachten worden zo spoedig mogelijk doorgegeven, maar in ieder geval binnen tien

werkdagen na afronding van de opdracht. Deze worden schriftelijk meegedeeld. Indien de

opdrachtgever dit nalaat, dan wordt deze geacht het resultaat van de opdracht volledig te

hebben aanvaard.

3.7 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen

reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

  1. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom -waaronder het

octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht en auteursrecht- op de resultaten uit de

opdracht komen toe aan ECK Artwork. Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan

worden door een depot of registratie, is uitsluitend ECK Artwork daartoe bevoegd, tenzij

anders overeengekomen.

4.2 Indien de in het eerste lid bedoelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever

worden overgedragen, dan dient dit altijd schriftelijk te worden vastgelegd.

4.3 ECK Artwork heeft te allen tijde het recht om haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het

resultaat van de opdracht, op de voor dat resultaat gebruikelijke wijze, te (laten) vermelden

of verwijderen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming

van ECK Artwork het resultaat zonder vermelding van de naam van ECK Artwork openbaar te

maken of te verveelvoudigen.

4.4 Alle in het kader van de opdracht door ECK Artwork tot stand gebrachte resultaten, zoals

ontwerpen, schetsen, concepten, foto’s, etc. zijn en blijven eigendom van ECK Artwork,

ongeacht of deze aan de opdrachtgever of derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij partijen

anders zijn overeengekomen.

  1. Gebruik van het resultaat

5.1 Opdrachtgever verkrijgt het recht tot het gebruik van het resultaat van de opdracht

overeenkomstig de overeengekomen bestemming, wanneer hij volledig heeft voldaan aan

zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met ECK Artwork. Zijn er over de bestemming

geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de

opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de

overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen.

5.2 Zonder schriftelijke toestemming heeft opdrachtgever niet het recht om het resultaat aan te

passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen,

of om dit door derden te laten doen. ECK Artwork kan aan deze toestemming voorwaarden

verbinden, zoals de betaling van een aanvullende vergoeding.

5.3 Wanneer het resultaat op een niet overeengekomen ruimere of andere manier gebruikt

wordt (waaronder ook wordt verstaan: wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige

of definitieve resultaat), heeft ECK Artwork recht op een vergoeding wegens inbreuk op haar

rechten van tenminste driemaal de overeengekomen vergoeding, zonder enig ander recht te

verliezen.

5.4 Opdrachtgever is niet toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken vanaf

het moment dat de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de

overeenkomst niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is; indien de opdracht

voortijdig wordt beëindigd; ingeval van faillissement van de opdrachtgever.

5.5 ECK Artwork heeft de vrijheid om de resultaten van de opdracht te gebruiken voor eigen

publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen tentoonstellingen,

social media, e.d. ECK Artwork zal hierbij rekening houden met de belangen van de

opdrachtgever.

  1. Facturering en betaling

6.1 Betalingen dienen te worden gedaan binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk

anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

6.2 Indien ECK Artwork na het verstrijken van deze termijn nog geen (volledige) betaling heeft

ontvangen, dan is de opdrachtgever in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de

wettelijke rente. Alle door ECK Artwork gemaakte kosten, zoals proceskosten en

buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische

bijstand, deurwaarders en incassobureaus gemaakt in verband met te late betalingen, komen

ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste

10% van het factuurbedrag met een minimum van EUR 150,- (excl. btw).

6.3 ECK Artwork heeft het recht haar honorarium maandelijks in rekening te brengen voor

verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de

opdracht.

6.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd betaling van facturen van reeds verrichte werkzaamheden

op te schorten. Opdrachtgever verricht de aan ECK Artwork verschuldigde betalingen zonder

korting of verrekening (behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking

hebbende verrekende voorschotten).

  1. Opzegging en ontbinding van de overeenkomst

7.1 Als Opdrachtgever, na bevestiging van de opdracht, de overeenkomst opzegt, dan dient hij de

afgesproken vergoeding en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte

werkzaamheden te vergoeden.

7.2 Indien de overeenkomst door ECK Artwork wordt ontbonden, wegens een toerekenbare

tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Opdrachtgever, dan dient de

Opdrachtgever, naast een schadevergoeding, de afgesproken vergoeding en de gemaakte

kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te vergoeden.

7.3 Zowel ECK Artwork als Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk

geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de

andere partij. Ingeval van faillissement van de Opdrachtgever heeft ECK Artwork het recht

het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij dit in strijd is met de redelijkheid en

billijkheid.

  1. Garanties, vrijwaringen en aansprakelijkheid

8.1 ECK Artwork garandeert dat het geleverde door haar ontworpen is en dat zij als maker in de

zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

8.2 Opdrachtgever vrijwaart ECK Artwork voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de

toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

8.3 Opdrachtgever vrijwaart ECK Artwork voor aanspraken met betrekking tot rechten van

intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij

de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

  1. Aansprakelijkheid

9.1 ECK Artwork is uitsluitend aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor aan ECK Artwork

toerekenbare, directe schade. Aansprakelijkheid van ECK Artwork, daaronder begrepen

gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door

bedrijfstagnatie is uitgesloten.

9.2 Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van ECK Artwork, is de aansprakelijkheid

van ECK Artwork tot de vergoeding van ECK Artwork voor de opdracht beperkt, althans dat

deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

  1. Overige bepalingen

10.1 Wanneer foto’s of video- en/of audio-opnamen tijdens de werkzaamheden van ECK Artwork

worden gemaakt, dan worden deze aan ECK Artwork beschikbaar gesteld voor gebruik voor

promotionele doeleinden.

10.2 Feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht aan de andere partij ter kennis

komen, dienen partijen vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de

opdracht worden betrokken, zullen aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden

gehouden.

10.3 Op de overeenkomst tussen ECK Artwork en Opdrachtgever is het Nederlands recht van

toepassing. De bevoegde rechter is de rechter in het arrondissement waar ECK Artwork is

gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van ECK Artwork.