Verkoop- en leveringsvoorwaarden Producten ECK Artwork

(T.b.v. consumenten, incl. koop op afstand)

 

Algemene voorwaarden van ECK Artwork.

De algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product dat wordt aangeboden met de hashtag #eckartwork op Instagram en Facebook en in de ART SHOP op de website eckartwork.nl. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.

1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden, van toepassing op

alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen met betrekking tot door de ontwerper tot

stand gebrachte of aangeboden producten.

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

 1. Ontwerper het ontwerpbureau dat, of de ontwerper die producten

verkoopt;

 1. Koper de wederpartij van de ontwerper;
 2. Consument de koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of

bedrijf;

 1. Consumentenkoop de koop tussen ontwerper en consument;
 2. Koop op afstand de consumentenkoop waarbij de overeenkomst tot stand komt

via internet, telefoon, fax of post;

 

2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 De aanbieding of prijsgave geldt gedurende de daarbij vermelde termijn of zolang de

voorraad strekt.

2.2 In geval van koop op afstand komen overeenkomsten tussen de ontwerper en koper tot stand

op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij

gestelde voorwaarden.

2.3 De ontwerper is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van

derden. Alle rechten en aanspraken zoals die in deze voorwaarden en eventuele nadere

overeenkomsten ten behoeve van de ontwerper worden bedongen, gelden evenzeer ten

behoeve van door de ontwerper ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

3 Prijswijziging

3.1 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijzen van grondstoffen, lonen,

invoerrechten, belastingen of andere externe kosten (al dan niet ten gevolge van

valutawijzigingen) stijgen, is de ontwerper gerechtigd de koopprijs aan deze stijging aan te

passen.

3.2 De ontwerper zal de koper van een dergelijke omstandigheid zo snel mogelijk op de hoogte

brengen, waarna de koper alsdan gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden, tenzij

bedongen is dat de aflevering langer dan drie (3) maanden na de koop zal plaatsvinden, of de

verhoging het gevolg is van een wettelijke prijsverhoging.

 

4 Levering

4.1 De ontwerper vermeldt een levertijd, bij gebreke waarvan een levertijd van dertig (30) dagen

geldt. Opgegeven (lever)tijden gelden niet als fatale termijnen, tenzij dit uitdrukkelijk

schriftelijk is overeengekomen. Indien de levertermijn niet wordt gehaald is de consument

verplicht nog een mogelijkheid te geven tot levering. Wordt die ook niet gehaald, dan kan de

consument de overeenkomst ontbinden.

4.2 Indien de ontwerper gegevens van de koper nodig heeft voor het uitvoeren van de

overeenkomst, dan wel indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is bedongen, vangt de levertijd

pas aan nadat de juiste en volledige gegevens respectievelijk de vooruitbetaling door de

ontwerper zijn ontvangen.

4.3 Levering aan consumenten vindt plaats op de wijze zoals door de ontwerper tijdens het

aankoopproces aangegeven en op het door de koper tijdens de totstandkoming van de

overeenkomst opgegeven adres, aflevering wegens afwezigheid bij het postkantoor of door

de koper aangegeven buren/derden daaronder inbegrepen. Het risico van de geleverde

producten gaat op de koper over op het moment van levering.

4.4 Indien de koper een levering weigert, kan de ontwerper de daaruit voortvloeiende kosten bij

hem in rekening brengen. Daarnaast heeft de ontwerper in dat geval het recht de

overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om een totale schadevergoeding te

vorderen.

4.5. Bij aanvang van de opdracht wordt afgesproken hoeveel verbeterrondes bij de prijs inbegrepen zijn. Indien er schriftelijk niets is afgesproken geldt 3 schetsen vooraf en 2 aanpassingsrondes tussentijds (na akkoord schets). Voor iedere extra ronde / aanpassing zal de ontwerper kosten doorberekenen aan de opdrachtgever.

 

5 Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde producten blijven eigendom van de ontwerper totdat de koper aan al zijn

verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tegenover de ontwerper heeft voldaan. Ook schetsen en voorstellen mogen niet gekopieerd, gedeeld en/of gebruikt worden zonder toestemming van de ontwerper.

 

6 Ontbinding en retournering

6.1 Na bevestiging van de bestelling kan de koper deze slechts met toestemming van de

ontwerper wijzigen of annuleren. Indien de ontwerper al kosten heeft gemaakt of te gevolge

van de wijziging of annulering kosten moet maken, dan kan de ontwerper deze aan de koper

in rekening brengen. In geval van koop op afstand heeft de koper het recht om binnen

veertien (14) werkdagen na ontvangst van het product de koop zonder toelichting schriftelijk

te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring of via het modelformulier voor

herroeping op de website van de ontwerper.

6.2 Indien de koopprijs en verzendkosten al zijn betaald, zullen deze zo spoedig mogelijk maar

uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de ontwerper ervan de hoogte is gesteld dat de

koper de koop wenst te herroepen terugbetaald worden, tenzij het vermoeden bestaat dat

de geretourneerde producten al zijn geopend terwijl dit niet nodig is om het product te

beoordelen, gebruikt of door de schuld van de koper zijn beschadigd. Terugbetaling geschiedt

met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de koper de oorspronkelijke transactie heeft

verricht, tenzij de koper uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

6.3 De koper dient het product onverwijld en in ieder geval niet langer dan veertien (14) dagen na

de dag waarop de koper het besluit de overeenkomst te herroepen aan de ontwerper heeft

medegedeeld terug te zenden. De ontwerper mag wachten met terugbetaling totdat de

ontwerper het product heeft ontvangen, of de koper heeft aangetoond dat het product is

teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.

6.4 Art 6.2 is niet van toepassing op de koop op afstand van:

 1. Zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt,

waarop de ontwerper geen invloed heeft;

 1. Zaken die:

1) zijn tot stand gebracht overeenkomstig de specificaties van de koper;

2) duidelijk persoonlijk van aard zijn;

3) door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

4) snel kunnen bederven of verouderen;

 1. Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien de verzegeling door de

koper is verbroken;

 1. Kranten of tijdschriften; of
 2. Diensten die met instemming van de consument zijn uitgevoerd voordat de termijn van

zeven (7) werkdagen is verstreken.

6.5 Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaatsvinden na schriftelijke

goedkeuring door de ontwerper, op de wijze zoals door de ontwerper tijdens het

aankoopproces aangegeven. De rechtstreekse kosten voor retourzendingen van de producten

in het kader van dit artikel zijn voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk

anders is overeengekomen.

 

7 Betaling

7.1 De ontwerper is te allen tijde gerechtigd (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen of onder

rembours te leveren.

7.2 Indien op rekening wordt geleverd, dient betaling van het factuurbedrag binnen veertien (14)

dagen te geschieden, zonder dat de koper recht heeft op korting of verrekening.

7.3 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door de ontwerper nog geen (volledige)

betaling is ontvangen, is de koper in verzuim en is hij rente verschuldigd gelijk aan de

wettelijke rente, zoals die geldt voor consumententransacties. Alle door de ontwerper

gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten,

daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus,

gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de koper. De

buitengerechtelijke kosten worden in rekening gebracht conform “het Besluit Vergoeding

voor Buitengerechtelijke Incassokosten”. De tarieven uit voorgaand besluit zijn:

 • Minimumtarief € 40,00
 • 15% over eerste € 2.500,00
 • 10% over volgende € 2.500,00
 • 5% over volgende € 5.000,00
 • 1% over volgende € 190.000,00
 • 0.5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775

7.4 Alvorens incassokosten in rekening worden gebracht zal de ontwerper aan de consument een

aanmaning versturen, waarin de ontwerper een termijn van veertien (14) dagen na de dag

van de aanmaning wordt gegeven om de vordering alsnog te voldoen.

 

8 Opschortings- en ontbindingsbevoegdheid

8.1 Naast hetgeen is bepaald in geval van overmacht en in artikel 6, is de ontwerper bevoegd om

de uitvoering van zijn verplichtingen uit alle tussen partijen bestaande overeenkomsten

(gedeeltelijk) op te schorten of deze overeenkomsten zonder ingebrekestelling of rechterlijke

tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden:

 1. Indien de koper in verzuim is of de ontwerper goede grond heeft te vrezen dat de koper

niet of niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen;

 1. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling, faillissement of

schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de koper niet langer vrijelijk over

zijn vermogen kan beschikken; of

 1. Indien zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst

onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet

van de ontwerper kan worden gevergd.

8.2 In de gevallen genoemd onder 8.1 worden bovendien alle eventuele verplichtingen van de

koper onmiddellijk opeisbaar en zal de ontwerper niet tot enige schadevergoeding gehouden

zijn. Dit laatste is niet van toepassing indien sprake is van een ontbinding naar aanleiding van

omstandigheden die niet aan de consument toe te rekenen zijn.

 

9 Garanties en reclames

9.1 De door de ontwerper te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen

die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor

zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Indien van toepassing gelden voor de door de ontwerper

geleverde producten garantiebepalingen van toeleveranciers en derden zoals producenten en

importeurs.

9.2 Bij gebruik van het product buiten Nederland, dient de koper zelf te verifiëren of de

producten geschikt zijn voor gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden en

(wettelijke) eisen die daaraan gesteld worden.

9.3 De koper is verplicht om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren.

Eventuele gebleken gebreken dienen binnen twee (2) maanden – en bij uiterlijke gebreken

onverwijld - schriftelijk en gemotiveerd aan de ontwerper gemeld te worden.

9.4 Indien is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst voldoet en er tijdig is

gereclameerd, dan heeft de ontwerper de keus om het desbetreffende product te vervangen,

zorg te dragen voor herstel dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten daarvan te

restitueren.

9.5 Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en

afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring,

korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van

geringe betekenis zijn.

 

10 Rechten van intellectuele eigendom

10.1De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom

met betrekking tot de door de ontwerper aan de koper ter beschikking gestelde producten,

materialen en informatie, waaronder mede begrepen (het uiterlijk van) monsters,

verpakkingen, etiketten, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van

monsters, producten en halffabrikaten, alsmede technische en commerciële knowhow,

modellen, mallen, ontwerpen en dessins, berusten bij de ontwerper, zijn toeleveranciers of

andere rechthebbenden.

10.2Indien en voorzover de ontwerper producten of verpakkingen vervaardigt op grond van

uitdrukkelijke aanwijzingen van de koper, zoals door de koper aangeleverde specificaties,

ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de koper er voor in dat geen inbreuk op

rechten van derden gemaakt wordt. De koper vrijwaart de ontwerper voor aanspraken van

derden ter zake en vergoedt alle door de ontwerper in verband met deze aanspraken

gemaakte kosten.

 

11 Aansprakelijkheid voor schade

11.1De ontwerper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt:

 1. door ondeskundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander

doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is;

 1. doordat de ontwerper is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste of

onvolledige gegevens;

 1. door derden die op verzoek of met toestemming van de koper bij de uitvoering van de

overeenkomst worden ingeschakeld;

 1. materialen of diensten die op verzoek of met toestemming van de koper door derden

worden geleverd; of

 1. misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen

en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch)

communicatiemiddel.

11.2Alleen directe en aan de ontwerper toerekenbare schade komt voor vergoeding in

aanmerking. Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals in ieder geval maar niet uitsluitend

gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, verminderde

opbrengst is uitgesloten. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder

dan die welke is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

11.3Voor zover de ontwerper aansprakelijk is voor vergoeding van schade dan is deze beperkt tot

maximaal het factuurbedrag dat op de (deel)levering betrekking heeft, met dien verstande

dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 45.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot

maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de ontwerper uitkeert.

11.4De koper vrijwaart de ontwerper voor aanspraken van derden, die in verband met de

uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de koper

toerekenbaar is.

11.5Genoemde beperkingen in de artikelen 11.1 t/m 11.4 gelden niet indien:

 1. de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de ontwerper of zijn (leidinggevende)

ondergeschikten;

 1. er sprake is van productenaansprakelijkheid ten aanzien van een consument in de zin van

Boek 6 Titel 3, Afdeling 3 BW.

 

12 Overmacht

12.1Ingeval de ontwerper ten gevolge van overmacht niet in staat is de overeenkomst na te

komen, is deze gerechtigd om zijn verplichtingen op te schorten tot de overmachtstoestand is

geëindigd. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden, dan is ieder der partijen

gerechtigd de overeenkomst met betrekking tot de producten die door de overmacht

getroffen zijn te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere

partij. De koper is alsdan verplicht het reeds geleverde te betalen.

12.2Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden onder meer verstaan, naast hetgeen

daaromtrent in de wet in jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken,

voorzien of onvoorzien, waarop de ontwerper geen invloed kan uitoefenen, en waardoor de

ontwerper niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen.

 

13 Nederlands recht en bevoegde rechter

13.1Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een

verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de

koper aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt

uitgesloten.

13.2In geval van geschillen is de rechter van de woonplaats van de koper bevoegd.

13.3Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben

ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

14 Overige bepalingen

14.1De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg

daarvan.

14.2Wijzigingen in en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig en van

toepassingen indien deze op schrift zijn gesteld. Indien de ontwerper gebruik maakt van

aanvullende voorwaarden dan wel met deze algemene voorwaarden strijdige bepalingen, dan

laat dit de geldigheid en toepasselijkheid van overige bepalingen van deze algemene

voorwaarden onverlet.